Mobbing w miejscu zatrudnienia: Jak rozpoznać i przeciwdziałać?
5 mins read

Mobbing w miejscu zatrudnienia: Jak rozpoznać i przeciwdziałać?

Mobbing w miejscu pracy to temat, który niestety dotyka wielu pracowników na całym świecie. Jest to zjawisko, które polega na systematycznym i długotrwałym nękaniu, poniżaniu lub izolowaniu pracownika przez jednego lub kilku innych pracowników. Takie działania mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zarówno dla ofiary, jak i dla całego środowiska pracy. W wielu przypadkach mobbing jest ukryty, trudny do zidentyfikowania, a ofiary często czują się bezsilne i nie wiedzą, jak sobie z nim radzić. 

Czym jest mobbing w pracy?

Mobbing w pracy to złożone i wielowymiarowe zjawisko, które polega na systematycznym i długotrwałym nękaniu, poniżaniu lub izolowaniu pracownika przez jednego lub kilku innych pracowników. Według polskiego Kodeksu pracy, mobbing to działania lub zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, mające na celu jego poniżenie, ośmieszenie czy izolację. Mobbing może przyjmować różne formy:

 • Mobbing poziomy: Gdy pracownik jest nękany przez kolegów na tym samym stanowisku.
 • Mobbing pionowy: Gdy pracownik jest nękany przez przełożonego lub podwładnego.
 • Mobbing werbalny: Obejmuje plotki, oszczerstwa, krzyki, wyzwiska czy groźby.
 • Mobbing niematerialny: Polega na ignorowaniu ofiary, izolowaniu jej od reszty zespołu czy celowym utrudnianiu wykonywania obowiązków.

Skutki mobbingu

Skutki mobbingu są zróżnicowane i dotykają zarówno ofiar, jak i całe środowisko pracy. Dla ofiary mobbingu skutki mogą być katastrofalne:

 • Skutki psychiczne: Depresja, lęki, zaburzenia snu, obniżenie samooceny, poczucie izolacji.
 • Skutki fizyczne: Bóle głowy, problemy z trawieniem, nadciśnienie, osłabienie układu odpornościowego.
 • Skutki zawodowe: Obniżenie efektywności pracy, częste absencje, rezygnacja z pracy.

Dla środowiska pracy skutki mobbingu to:

 • Obniżenie morale: Atmosfera pełna napięć i konfliktów.
 • Spadek produktywności: Zmniejszenie efektywności pracy zespołu.
 • Wysoki wskaźnik rotacji: Częste rezygnacje pracowników i trudności w zatrudnianiu nowych.

Jak radzić sobie z mobbingiem?

Jeśli jesteś ofiarą mobbingu lub podejrzewasz, że ktoś w Twoim otoczeniu jest nim dotknięty, istnieje kilka kroków, które możesz podjąć:

 1. Dokumentuj wszystko: Zapisuj wszystkie incydenty, które uważasz za mobbing. Notuj daty, godziny, miejsca, osoby zaangażowane i świadków.
 2. Rozmowa z przełożonym: Zgłoś problem swojemu bezpośredniemu przełożonemu. Być może nie jest świadomy sytuacji i będzie w stanie pomóc.
 3. Dział kadr: Jeśli rozmowa z przełożonym nie przyniesie skutku, zgłoś problem działowi kadr.
 4. Zewnętrzne jednostki: Jeśli wewnętrzne środki nie przynoszą rezultatów, możesz zwrócić się do jednostki PIP lub sądu pracy.
 5. Porada prawna: Zasięgnij porady prawnej, aby dowiedzieć się, jakie masz prawa i jakie kroki możesz podjąć.
 6. Wsparcie psychologiczne: Rozważ skorzystanie z pomocy psychologa lub terapeuty, aby poradzić sobie z emocjonalnymi skutkami mobbingu.
 7. Szukaj wsparcia wśród bliskich: Rozmawiaj o swoich przeżyciach z rodziną, przyjaciółmi czy kolegami z pracy. Wsparcie bliskich osób może być nieocenione w trudnych chwilach.

Pamiętaj, że mobbing to przestępstwo i masz prawo bronić się przed nim. Nie bój się szukać pomocy i wsparcia.

Zapobieganie mobbingowi

Zapobieganie mobbingowi w miejscu pracy to kluczowy element w budowaniu zdrowego i produktywnego środowiska pracy. Oto kilka kroków, które pracodawcy i pracownicy mogą podjąć, aby zapobiegać temu zjawisku:

 1. Szkolenia i edukacja: Organizuj regularne szkolenia dla pracowników na temat mobbingu, jego objawów i konsekwencji. Edukacja pomaga w zrozumieniu problemu i wskazuje, jakie działania są nieakceptowalne.
 2. Kultura korporacyjna oparta na szacunku: Buduj kulturę organizacyjną, w której szanuje się różnorodność, promuje otwartą komunikację i zachęca do wzajemnego wsparcia.
 3. Mechanizmy zgłaszania: Wprowadź jasne procedury zgłaszania przypadków mobbingu, które zapewniają anonimowość i ochronę przed ewentualnymi reperkusjami.
 4. Mediacje: W przypadku konfliktów, które mogą prowadzić do mobbingu, rozważ skorzystanie z mediacji, aby pomóc stronie rozwiązać problem.
 5. Wsparcie psychologiczne: Zapewnij pracownikom dostęp do wsparcia psychologicznego, takiego jak konsultacje z psychologiem czy terapeutą.
 6. Monitorowanie środowiska pracy: Regularnie przeprowadzaj ankiety wśród pracowników, aby ocenić atmosferę w miejscu pracy i wczesne wykrywanie potencjalnych problemów.

Mobbing w pracy: Co warto zapamiętać?

Mobbing w miejscu pracy to poważne zagrożenie, które może mieć długotrwałe i negatywne konsekwencje dla ofiar, zespołu i całej organizacji. Kluczem do walki z tym zjawiskiem jest edukacja, otwarta komunikacja i kultura korporacyjna oparta na szacunku i współpracy. Zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mają odpowiedzialność za zapewnienie, że miejsce pracy jest wolne od mobbingu. Działania zapobiegawcze, takie jak szkolenia, mediacje i wsparcie psychologiczne, mogą pomóc w tworzeniu środowiska pracy, w którym każdy pracownik czuje się szanowany i bezpieczny. Pamiętajmy, że zdrowe i pozytywne środowisko pracy przekłada się na większą produktywność, niższy wskaźnik rotacji i lepsze relacje między pracownikami.